Preloader

Laden

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://sierteeltvacatures.nl.

A. Inleiding

 1. De privacy van de bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons en wij doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid legt uit wat wij met uw persoonlijke informatie doen.
 2. Door, wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, in te stemmen met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid, staat u ons toe om bij elk bezoek aan onze website cookies te gebruiken.

B. Accreditatie

Dit document is gemaakt met behulp van een template van SEQ Legal (seqlegal.com)

C. Het verzamelen van persoonlijke informatie

De volgende persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. informatie over uw computer met inbegrip van IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;
 2. informatie over uw bezoek aan en gebruik van deze website, met inbegrip van de verwijzingsbron, de duur van uw bezoek, de bekeken pagina’s en de navigatiepaden op de website;
 3. informatie, zoals uw e-mailadres, die uw invoert wanneer u u zich registreert op onze website;
 4. informatie die u invoert wanneer u een profiel aanmaakt op onze website – bijvoorbeeld uw of bedrijfsnaam en contactgegevens;
 5. informatie, zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om te abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;
 6. informatie die u invoert tijdens het gebruik van eventuele diensten op onze website;
 7. informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze website, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u onze website gebruikt;
 8. informatie met betrekking tot alles wat u koopt, diensten die u gebruikt of transacties die u doet via onze website, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en indien van toepassing creditcardgegevens;
 9. informatie die u op onze website plaatst met de bedoeling deze op het internet te publiceren, waaronder uw bedrijfs/gebruikersnaam, bedrijfslogo, (profiel)foto’s en de inhoud van uw berichten;
 10. informatie in alle mededelingen die u ons per e-mail of via onze website stuurt, met inbegrip van de communicatie-inhoud en metagegevens;
 11. alle andere persoonlijke informatie die u ons stuurt.
 12. voordat u de persoonlijke informatie van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.

Voordat u de persoonlijke gegevens van iemand anders aan ons bekendmaakt, moet u toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de bekendmaking als de verwerking van die persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid.

D. Gebruik van uw persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina’s van de website worden gespecificeerd. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. het beheer van onze website en ons bedrijf;
 2. het personaliseren van onze website;
 3. het beschikbaar stellen van diensten op onze website;
 4. het verzenden van goederen die via onze website zijn gekocht;
 5. het leveren van diensten die via onze website zijn aangeschaft;
 6. het versturen van afschriften, facturen en betalingsherinneringen aan u, uw werkgever en het innen van de betalingen;
 7. het verzenden van non-marketing commerciële communicatie;
 8. het verzenden van e-mailberichten waar u specifiek om hebt gevraagd;
 9. het sturen van onze e-mailnieuwsbrief, indien u dit hebt verzocht (u kunt ons op elk moment laten weten als u de nieuwsbrief niet langer nodig hebt);
 10. het verzenden van marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn, per post of, indien u hier specifiek mee hebt ingestemd, per e-mail of soortgelijke technologie (u kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen als u geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen);
 11. het verstrekken van statistische informatie over onze gebruikers aan derden (maar die derden zullen niet in staat zijn om individuele gebruikers te identificeren aan de hand van die informatie);
 12. het behandelen van vragen en klachten die door of over jou zijn ingediend met betrekking tot onze website;
 13. het beveiligen van onze website en het voorkomen van fraude;
 14. het controleren van de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website (met inbegrip van het controleren van privéberichten die via onze website worden verzonden);
 15. en andere toepassingen.

Als u persoonlijke informatie indient voor publicatie op onze website, zullen wij deze informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die u ons verleent.

Privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw gegevens op onze website te beperken en kunnen worden aangepast door middel van privacycontroles op de website.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken voor direct marketing door hen of andere derden.

E. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze polis zijn uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.


Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken:

 1. voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 2. in verband met lopende of toekomstige juridische procedures;
 3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);
 4. aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die wij verkopen (of overwegen te verkopen); en
 5. aan elke persoon waarvan wij redelijkerwijs geloven dat hij of zij bij een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit een aanvraag kan indienen voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie, indien, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijze de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou kunnen gelasten.

Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken.

F. Internationale gegevensoverdracht

 1. Informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen de landen waarin wij actief zijn zodat we de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met dit beleid.
 2. Informatie die wij verzamelen kan worden overgedragen naar de volgende landen die geen wetten inzake gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die van kracht zijn in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.
 3. Persoonlijke informatie die uw op onze website publiceert of voor publicatie op onze website indient, kan via het internet overal ter wereld beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.
 4. U gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke informatie, zoals beschreven in deze Sectie F.

G. Bewaren van persoonlijke informatie

 1. In dit deel G wordt ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.
 2. Persoonlijke informatie die wij voor enig doel of doeleinden verwerken zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.
 3. Zonder afbreuk te doen aan artikel G-2, zullen wij gewoonlijk persoonlijke informatie die binnen de hieronder uiteengezette categorieën vallen, op de hieronder vermelde datum/tijd verwijderen:
  1. het soort persoonlijke informatie zal jaarlijks worden verwijderd op 1 januari en 1 juli.
 4. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie G, bewaren wij documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke informatie bevatten:
  1. voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
  1. indien wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor een lopende of toekomstige juridische procedure; en
  1. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van het kredietrisico).

H. Beveiliging van uw persoonlijke informatie

 1. Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, het misbruik of de wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.
 2. Wij zullen alle persoonlijke informatie die u verstrekt opslaan op onze beveiligde (met een wachtwoord en firewall beveiligde) servers.
 3. Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden aangegaan, worden beschermd door encryptietechnologie.
 4. U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.
 5. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

I. Wijzigingen

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door een nieuwe versie op onze website te publiceren. U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. Wij kunnen u op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of via privéberichten op onze website.

J. Uw rechten

U kunt ons opdracht geven om alle persoonlijke informatie die wij over u hebben aan u te geven; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 1. de betaling van een vergoeding; en
 2. het leveren van het juiste bewijs van uw identiteit (voor dit doel zullen we een fotokopie van uw paspoort accepteren, gecertificeerd door een notaris, evenals een origineel exemplaar van uw dienstverband bij de betreffende werkgever en voor kandidaten een elektriciteitsrekening met uw huidige adres).

Het is mogelijk dat wij persoonlijke informatie die u opvraagt achterhouden, voor zover dit wettelijk is toegestaan. U kunt ons te allen tijde opdracht geven om uw persoonlijke informatie niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk gaat u meestal vooraf uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, of wij bieden u de mogelijkheid om uw persoonlijke informatie niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.

K. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derden. Wij hebben hier geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derden.

L. Het bijwerken van informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij van u hebben, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

M. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificator (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server aanvraagt. Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker voor de vervaldatum wordt verwijderd; een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over jou opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op onze website.

 1. De namen van de cookies die wij op onze website gebruiken, en de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, worden hieronder beschreven:

Wij gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om: een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt / gebruikers te volgen die op de website navigeren / de bruikbaarheid van de website te verbeteren / het gebruik van de website te analyseren / het gebruik van de website te beheren / de website te beheren / fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren / de website voor elke gebruiker te personaliseren / advertenties gerichter te maken die voor bepaalde gebruikers van bijzonder belang zijn.

 • De meeste browsers staan uw toe om cookies te weigeren – bijvoorbeeld:
  • in Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren met behulp van de beschikbare instellingen voor cookieverwerking door te klikken op ‘Tools’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en vervolgens op ‘Advanced’;
  • in Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op ‘Tools’, ‘Opties’, ‘Privacy’, ‘Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis’ te selecteren in het keuzemenu en het vinkje ‘Accepteer cookies van sites’ uit te schakelen; en
  • in Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Instellingen inhoud’ en vervolgens ‘Sites blokkeren van het bewaren van gegevens’ onder het kopje ‘Cookies’ te selecteren.

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

 • U kunt reeds op uw computer opgeslagen cookies verwijderen – bijvoorbeeld:
  • in Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door op ‘Tools’, ‘Opties’ en ‘Privacy’ te klikken, vervolgens ‘Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken’ te selecteren, op ‘Cookies tonen’ te klikken en vervolgens op ‘Alle cookies verwijderen’ te klikken; en
 • in Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Browsergegevens wissen’ en vervolgens ‘Cookies en andere site- en plugingegevens verwijderen’ te selecteren voordat u op ‘Browsergegevens wissen’ klikt.
  Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

Uploading